Warren Buffett on Class Warfare

Warren Buffett on Class Warfare

“There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning”

~Warren Buffett